Persondatapolitik

Privatlivspolitikken for Håkonsson Advokater ApS er senest opdateret 18. februar 2022.

Dataansvarlig: Håkonsson Advokater ApS, CVR-nr. 42887013, Uraniavej 6, 8700 Horsens, er forpligtet til at beskytte de personoplysninger, som virksomheden - som dataansvarlig - behandler. Behandlingen af disse sker i overensstemmelse med gældende regler og lovgivning. Hvis der er spørgsmål til firmaets behandling af personoplysninger, så kan disse rettes til advokat Jesper Håkonsson på jh@h-adv.dk.

Formål med behandlingen:

Håkonsson Advokater behandler oftest personoplysninger i forbindelse med oprettelse og behandling af sager vi bliver antaget i som advokat. I sagerne kan der ligeledes behandles oplysninger når vi undersøger juridiske forhold, herunder når vi udarbejder notater. Vi kan også behandle oplysningerne når der kommunikeres med parter i sagerne som kan være både private aktører og offentlige myndigheder. Vi kan ligeledes have forpligtelser i henhold til lovgivningen der gør at vi behandler oplysninger, eksempelvis hvidvask. Vi skal som advokater ligeledes kunne dokumentere vores arbejde, hvilket også medfører at vi kan opbevare oplysningerne i længere tid. De personlige oplysninger, der behandles ved Håkonsson Advokater er lagret hos Unik Hosting.

Retsgrundlaget for behandlingen følger primært af ”databeskyttelsesforordningen”

Kategorier af personoplysninger:

De personoplysninger, som oftest behandles, er almindelige oplysninger som eksempelvis navn, adresse, telefonnr. e-mailadresse. Der indhentes ligeledes ofte økonomiske oplysninger og oplysninger om sociale forhold.

De følsomme oplysninger, som oftest behandles er: Oplysninger om helbred, og eksempelvis medlemskaber af fagforeninger

Vi indhenter ligeledes CPR-nr., som indhentes via pas, kørekort eller sundhedskort.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Håkonsson Advokater, og alle medarbejdere har underlagt tavshedspligt i henhold til retsplejeloven og de advokatetiske regler. Der deles derfor kun personlige oplysninger med forudgående samtykke hertil eller på grund af forpligtelser henhold til lovgivning eller varetagelse af den sag vi er antaget til. Oplysningerne kan deles med sagens parter, herunder modparter og rådgivere på deres side, domstolene, myndigheder og alle tænkelige private og offentlige aktører.

Opbevaring af personoplysninger

En grundlæggende regel er, at personoplysninger kun skal opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet behandlingen. Alle personoplysninger opbevares i minimum 10 år fra afslutning af sag. Formålet med opbevaringen er at kunne dokumentere, at de advokatetiske regler, retsplejelovens regler, reglerne om hvidvask, reglerne om bogføring og årsregnskab samt reglerne for databeskyttelse er overholdt. Dertil kommer at en advokat har et rådgiveransvar der løber i op mod 10 år for den ydede rådgivning. I denne periode skal rådgivningen kunne dokumenteres, hvorfor oplysningerne gemmes. Stamoplysninger som navn, adresse og cpr. Nr. gemmes uden tidsbegrænsning. Dette skyldes de advokatetiske regler om inhabilitet.

Ved modtagelse af indsigtsanmodning eller anmodning om sletning, vil der blive foretaget en konkret vurdering og om muligt under henvisning til ovenstående hensyn blive udført sletning af pågældende oplysninger, som Håkonsson Advokater mener er forsvarligt.

Alle sager opbevares digitalt. Fysiske dokumenter slettes som udgangspunkt efter brug. Skulle vi komme i besiddelse af originale dokumenter, så vil disse blive udleveret ved sagens afslutning, således vi alene opbevarer elektronisk kopi.

Dine rettigheder

Du har en række grundlæggende rettigheder efter databeskyttelsesreglerne, som du kan gøre brug af når Håkonsson Advokater indsamler oplysninger om dig. Det er rettigheder som omfatter retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, ligesom du kan kræve begrænsning af og indsigelse mod behandlingen. Det vil vi om muligt efterkomme såfremt dette ikke strider imod andre forskrifter. Du har ligeledes ret til dataportabilitet. Det vil sige at du har ret til at modtage oplysninger vi har indsamlet i et ”almindeligt, struktureret og læsbart format”. Dette for at du nemt kan videregive dem til en anden dataansvarlig uden at vi stiller unødige hindringer i vejen. Vi skal således – såfremt det er teknisk muligt - videresende oplysningerne for dig. Dette gør vi oftest i praksis ved advokatskift, og giver ikke anledning til problemer.

Hvis du er utilfreds Håkonsson Advokaters behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til advokat Jesper Håkonsson på jh@h-adv.dk. Ligesom du kan klage til Datatilsynet på deres hjemmeside. www.datatilsynet.dk