Advokathjælp ved tvangsfjernelser 

Tvangsfjernelse eller tvangsanbringelse er uden tvivl noget af det sværeste, man kan blive udsat for som forælder og familie. Det er et grænseoverskridende og voldsomt indgreb, som kan gøre at man som forælder føler sig komplet magtesløs. Det kan være svært at stå alene med - og det kan være en dybt traumatiserende oplevelse.

Det er lige præcis af den grund, at det er vigtigt at man får den rette støtte og rådgivning - både op til og efter en tvangsfjernelse. Vi anbefaler derfor, at man allierer sig med en advokat med speciale i tvangsfjernelse hurtigst muligt i processen.

Her på siden kan du læse om:

Hvad betyder tvangsfjernelse?

Tvangsfjernelse betyder, at barnet bliver fjernet fra forældrene mod deres vilje og uden samtykke. Barnet bliver i stedet placeret et andet sted, f.eks. i en institution eller en plejefamilie.

En tvangsfjernelse bliver besluttet af det lokale Børn- og Ungeudvalg i kommunen, og der er en lang række regler, der skal være overholdt, før de kan træffe denne beslutning. Det fremgår af Servicelovens § 58, stk. 1. En tvangsfjernelse kræver, at der er en åbenbar risiko for, at barnets sundhed eller udvikling lider alvorlig skade i forældrenes varetægt. Det kan f.eks. være i tilfælde af utilstrækkelig omsorg eller behandling af barnet eller hvis barnet har været eller udsættes for overgreb. Der kan dog også opstå behov for tvangsfjernelse af børn, hvis barnet har problemer med misbrug, kriminel adfærd eller andre svære sociale vanskeligheder.

En tvangsfjernelse skal være absolut sidste udvej, når alle mindre indgribende foranstaltninger er udtømt, f.eks. pædagogisk støtte, familiebehandling og aflastning. Det er først, når kommunen vurderer, at problemerne ikke kan løses, mens barnet fortsat bor hos sine forældre, at barnet må tvangsfjernes. En tvangsfjernelse advokat kan hjælpe med at vurdere, om kommunen har ret til at tvangsfjerne barnet i sådanne sager.

Gratis advokathjælp ved tvangsfjernelser

Ved tvangsfjernelsessager har du som forælder krav på og ret til juridisk støtte og hjælp via gratis advokatbistand. Det samme gælder for dine børn, hvis de er fyldt 12 år. Det gælder såvel til sagens behandling i Børn- og Ungeudvalget, i Ankestyrelsen og ved domstolene.

Gratis advokathjælp betyder, at det er kommunen, der skal dække de omkostninger, der opstår i forbindelse med, at du modtager juridisk rådgivning vedrørende tvangsfjernelsen af dit barn/dine børn.

Du kan selv frit vælge advokat i sager om tvangsfjernelse, men det er her vigtigt at du vælger en advokat med speciale i tvangsfjernelser, så du er sikret det bedst mulige udfald. Advokaten skal kunne tale din sag i de forskellige instanser, sørge for at dine rettigheder bliver overholdt og rådgive dig om sagens forløb og dine muligheder.

Hvordan forløber en sag om tvangsfjernelse?

Hvis kommunen konkluderer, at barnets sundhed eller udvikling ikke længere kan sikres i forældrenes varetægt, indstiller kommunen til, at Børn- og Ungeudvalget skal træffe afgørelse om tvangsfjernelse.

Børn- og Ungeudvalget holder et møde, hvor forældrene og børn over 12 år sammen med deres egen advokat kan tale for deres sag, inden der bliver truffet afgørelse.

Børn- og Ungeudvalgets afgørelse falder samme dag som sagen behandles, og hvis de er enige med kommunen, vil barnet blive tvangsfjernet inden for 24 timer.

Som forælder har du herefter 4 uger til at klage over afgørelsen til Ankestyrelsen, som genbehandler sagen til et møde, hvor forældre og børn over 12 år igen sammen med advokaten kan tale for deres sag, inden der træffes en ny afgørelse i sagen.

Hvis afgørelsen fastholdes, kan du vælge sammen med advokaten at indbringe sagen for domstolene, hvor første trin er Byretten.

Når der er truffet endelig afgørelse om tvangsfjernelse, vil der også blive truffet afgørelse om, hvornår sagen skal genbehandles. Det sker typisk i løbet af 1, 2 eller 3 år, alt efter sagens natur.

Der kan i nogle tilfælde være tale om en videreført anbringelse, dvs. en anbringelse uden genbehandlingsfrist. Anbringelsen bliver så fortsat på ubestemt tid, og genbehandling vil kun forekomme, hvis der sker væsentlige forandringer, der kan sikre barnets sundhed og tryghed.

Alliér dig med en tvangsfjernelse advokat hurtigst muligt

Vi anbefaler, at du allerede ved mistanke om tvangsfjernelse af dit barn eller dine børn opsøger en advokat, som kan være din højre hånd i løbet af sagen. Ved sager om tvangsfjernelse af børn er der nemlig ofte tale om komplicerede regler og processer, som man bør sætte sig ind i, hvis man står på den anden side som forælder. 

At få sit barn eller sine børn tvangsfjernet er en traumatiserende oplevelse for alle parter involveret, og det kan i situationen være svært at overskue konsekvenserne og sagens alvor. Med hjælp fra advokater, der kender til og har erfaring med sager om tvangsfjernelse af børn, kan du sænke skuldrene en smule og lade andre tage sig af de juridiske aspekter af sagen.

Det samme gælder, hvis der er tale om en frivillig anbringelse af dine børn, hvor professionel advokathjælp kan lette processen for dig. 

Din advokat med speciale i tvangsfjernelse

Hos Håkonsson Advokater har vi stor erfaring med sager om tvangsfjernelse og står klar til at hjælpe dig med at håndtere de mange uoverskuelige regler om tvangsfjernelser - uanset hvor i landet du bor.

Vi kan bl.a. hjælpe dig med at få aktindsigt i sagen og gennemskue kommunens dokumentation og argumenter, som ligger til grund for tvangsfjernelsen. Vi gennemgår grundigt kommunens vurdering og sørger for at finde alle de sagsbehandlingsfejl, manglende materialer og begrundelser i din sag, så vi kan vurdere, om kommunen har ret til at tvangsfjerne dit barn.

Er du utilfreds med beslutningen om tvangsfjernelse, hjælper vi også gerne med at klage over kommunens afgørelse til Ankestyrelsen. Får du ikke medhold i din sag, tager vi også gerne sagen videre til Byretten og endda Landsretten.

Vi har altid dine og dit barns interesser for øje, hvorfor du kan regne med, at vi vil gøre vores bedste for, at du og dit barn ikke bliver uretmæssigt behandlet, men får en fair og ordentlig proces. Samtidig sikrer vi, at dine rettigheder opretholdes, såsom kravet om samvær med dit barn. 

Lad os tage en fortrolig og uforpligtende dialog 

Står du allerede midt i en sag om tvangsfjernelse, eller har du mistanke om, at kommunen arbejder på at fjerne dine børn, så tvivl ikke med at tage fat i os. Vi står klar med rådgivning og støtte i den svære situation og gør alt, hvad vi kan for at få dit barn hjem.

Vi starter gerne med en fortrolig, uforpligtende snak, hvor vi kan gennemgå dine muligheder i sagen og undersøge, om der eventuelt forekommer fejl og mangler i kommunens dokumentation. 

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85