Advokater med speciale i forældremyndighed, bopæl og samvær

Sager om forældremyndighed kan være langvarige og komplicerede, og alle parter vil ofte være stærkt følelsesmæssigt involveret i, at sagen ender til deres fordel. 

Hos Håkonsson Advokater forstår vi alvoren i forældremyndighedssager, og vores mangeårige erfaring med børnesager kan sikre, at du er godt klædt på, hvis du som forælder står midt i en sag om forældremyndighed, bopæl eller samvær over dit barn eller børn.

Hvad indebærer forældremyndigheden?

Som udgangspunkt har alle forældre i Danmark fælles forældremyndighed over et barn – også ugifte forældre. Det betyder, at man har fælles omsorgs- og økonomisk pligt overfor barnet. 

Som forældre med fælles forældremyndighed skal man derfor blive enige om og sammen træffe væsentlige beslutninger, der vedrører barnet, eksempelvis valg af skole, medicinsk behandling mv. Forældremyndigheden kan dog også tillægges den ene forælder i flere tilfælde, f.eks. hvis en domstol træffer beslutning herom.

Fælles forældremyndighed

Hvis man har fælles forældremyndighed, skal man i fællesskab blive enige om de store beslutninger i barnets liv - og fælles forældremyndighed kræver således at man indhenter samtykke ved den anden forælder, hvis barnet f.eks. skal skifte skole.

Hvis forældrene ikke kan samarbejde, er der mulighed for at få den fælles forældremyndighed taget op til revurdering. Der bliver her af retten vurderet, hvilken forælder, der har de bedste forudsætninger for at varetage barnets interesse. Barnets ønsker kan også tages med i betragtning.

Fuld forældremyndighed

Hvis man som forælder har den fulde forældremyndighed, så er man alene ansvarlig for barnets økonomiske og personlige forhold. Man skal således ikke indhente samtykke ved den anden forælder i tilfælde af f.eks. skoleskifte eller bopælsforhold.

Fuld forældremyndighed har dog intet med samvær at gøre. Disse træffes uafhængigt af hinanden.

Ingen forældremyndighed

Hvis man ikke har forældremyndighed over barnet, har man stadig ret til samvær. Man kan også have ret til at blive holdt opdateret på, hvordan barnet har det.

Ønsker man mere indflydelse på væsentlige beslutninger i barnets liv, kan man med hjælp fra med sin egen advokat med speciale i forældremyndighed søge om revurdering af forældremyndigheden.

Hvis der opstår uenigheder om forældremyndighed 

I sager, hvor der opstår uenighed om forældremyndigheden over et barn, kan det være en fordel at opsøge professionel juridisk rådgivning gennem en advokat. En familieadvokat vil varetage dine og dit barns bedste interesser og samtidig sikre, at sagen forløber så gnidningsfrit som muligt mellem dig og den anden forælder. 

Vælger én af jer at søge om fuld forældremyndighed, vil sagen først og fremmest skulle behandles i Familieretshuset, hvor man i fællesskab vil forsøge at finde frem til en fornuftig løsning, der fungerer for begge forældre og naturligvis også barnet. Her kan det være en fordel at have en advokat med på sidelinjen, som kan bevare overblikket og komme med relevante løsninger på problematikken. 

Familieretshuset kan ikke træffe endelig afgørelse om forældremyndighed. Det betyder, at hvis der efter mødet med Familieretshuset fortsat ikke kan opnås enighed om forældremyndigheden, vil sagen blive behandlet i retten. I Familieretten vil en dommer vurdere, hvad barnets bedste er og kan i sidste ende træffe en afgørelse. Vi kan som din familieadvokat møde både i byretten og landsretten og hjælpe med at føre sagen til din og barnets fordel. 

Vores erfaring er, at der generelt skal meget til, før forældremyndigheden overdrages til én forælder. Afgørelsen træffes dog altid ud fra, hvad der vil være bedst for barnet. 

Bopæl og bopælsforælder

Går et forældrepar fra hinanden, skal det besluttes, hvor barnet eller børnene skal have fast bopæl. Her taler man om bopælsforælder og samværsforælder, hvor bopælsforælderen generelt har flere rettigheder over barnet. Bopælsforælderen kan f.eks. beslutte, hvor barnet skal bo, hvilken daginstitution barnet skal gå i og hvilke fritidsaktiviteter, barnet skal deltage i.

I forbindelse med spørgsmålet om bopæl, er det dog muligt for forældrene i fællesskab at lave en aftale om delt bopæl. Det betyder, at begge forældre ender med at få indflydelse på beslutningerne relateret til barnet. Det kræver dog at forældrene er enige - ellers skal der startes en bopælssag i Familieretshuset, der har til formål at afgøre, hvor barnet skal bo og have folkeregister ud fra barnets interesser.

Retten til samvær 

Er man ikke bopælsforælder, men derimod samværsforælder, har man ret til samvær med sit barn/sine børn. Det er vigtigt, at denne ret varetages, så båndet mellem barn og forælder ikke svækkes, blot fordi man ikke er tildelt som barnets bopæl. 

Som forældre kan man selv indgå en samværsaftale, der afgør rammerne for samværet mellem forælderen og barnet. Kan man ikke selv komme til enighed om denne aftale, vil sagen skulle afgøres af Familieretshuset. 

Ender sagen her, kan det være en god idé at opsøge en erfaren forældremyndighed advokat, der kender til forholdene ved bopæls- og samværssager. Kontakt os gerne for at høre mere, hvis I står med juridiske udfordringer i forbindelse med et brud eller en skilsmisse. 

Vores advokater klæder dig godt på

For at være bedst muligt klædt på til sagen, kan vi som din familieadvokat hjælpe dig med både praktiske og juridiske omstændigheder. Vi står klar med hjælp og rådgivning i sager om både forældremyndighed, bopæl og samvær og kæmper for dit barn/dine børns bedste interesser.

Kontakt os gerne for at få overblik over din sag og dine muligheder i en juridisk sag, hvor dit barn eller børn er involveret. 

Familieadvokatens Q&A

Spørgsmål 1

Jeg er mor til en datter på snart 9 år. Jeg har siden 2016 været sammen med min nuværende kæreste, og vi har yderligere en datter sammen.

Min datters far, de sidste 3 år boet i Vietnam, og efterfølgende i Berlin. Hun har ikke fast samvær med sin far, men ser ham et par uger om året, når han er i Danmark. 

Jeg vil gerne have fuld forældremyndighed, kan jeg få det, hvis jeg søger.

Svar: 

Udgangspunktet i dansk ret er, at forældre har fælles forældremyndighed. Der skal efter lovgivningen og praksis fra domstolene ret meget til, før domstolene finder samarbejdet mellem forældrene så dårligt, at de vælger at ophæve den fælles forældremyndighed, og tillægge den ene part den alene. 

Ud fra spørgsmålet, så er der ikke beskrevet andre udfordringer, end at faderen bor i udlandet. Såfremt dette er en udfordring i forhold til samtykker der skal gives, så kan det begrunde ophævelse af den fælles forældremyndighed. Såfremt faderen samtykker straks han bliver spurgt om eksempelvis skoleskift, udstedelse af pas, medicinsk behandling eller andre vigtige beslutninger der kræver samtykke, så er det min opfattelse, at kriterierne ikke er opfyldt. 

Spørgsmål 2

Jeg er far til en dreng på 7 år. Jeg skulle efter vores aftale, hente ham i SFO i dag. Da jeg møder op, får jeg at vide, at min søns mor har afhentet ham. Jeg skriver en besked til hende, om hvor min søn er, da jeg har samvær. Hun svarer følgende tilbage. ”Jeg tilbageholder vores søn fra samvær, Jonas har fortalt mig, at han får mange skældud, når han er hos dig, og han græder når han skal sove. Det mener jeg ikke er trygt for ham, derfor skal han ikke på samvær.” 

Det hun skriver er ikke korrekt, min søn er altid glad når han er ved mig. Jeg plejer at have ham fra torsdag i ulige uger hvor jeg afhenter i SFO, til tirsdag morgen i lige uger, hvor jeg afleverer i institution.

Hvad kan jeg gøre?

Svar: 

Ud fra dit spørgsmål, så har mor ikke ret til at tilbageholde Jonas fra samvær hos dig. Hun skal have deciderede bekymringer for dit barns trivsel, før hun berettiget kan tilbageholde, og hun skal også kunne vise, at der er hold i de bekymringer. Derfor kan det gode råd være, at du tager kontakt til hende, og hører om i eventuelt sammen kan tage en snak med jeres søn. Henset til du skriver til os, så går jeg ud fra, at dette ikke er en mulighed, eller ikke har ført noget med sig. 

Du skal straks oprette og anlægge en tvangsfuldbyrdelsessag på www.minretssag.dk Dette gøres under +ny sag, sagstypen forældreansvarssag og trykke på fortsæt. Da det er en tvangsfuldbyrdelsessag, kan du selv oprette den. Herefter tilføjer du parterne, og jeres søn. 

Du skal beskrive hvorfor du har anlagt sagen, altså at du ikke har fået Jonas udleveret. Under bilag uploader du ”fundamentet”. Det er det dokument der viser du har samvær. Det kan være en dom fra Familieretten, en afgørelse/resolution fra Familieretshuset eller en skriftlig aftale. Hvis det er en skriftlig aftale, skal den indeholde en fuldbyrdelsesklausul. Familieretten, skal i hvert fald kunne komme frem til, den kan danne grundlag for en tvangsfuldbyrdelse. 

Herefter vil Familieretten indkalde til et møde i Familieretten hvor sagen behandles. Her deltager typisk en dommer og en børnesagkyndig. Ved mødet skal du redegøre for dine synspunkter, og mor skal redegøre for hendes. Herefter vil dommeren, og den børnesagkyndige ofte samtale med barnet, hvorefter der træffes afgørelse om hvorvidt barnet skal udleveres. Familieretten kan også vælge at henvise sagen til Familieretshuset, til belysning af, om den eksisterende ordning skal ændres.

Træffes der afgørelse om udlevering, kan Familieretten pålægge dagbøder og andre foranstaltninger, såfremt afgørelsen om udlevering ikke følges.

Spørgsmål 3

Mine børns far, efterspørger ferie. Vi har udfyldt en samværsaftale på Familieretshusets blanket, men den indeholder ikke aftale om ferie, kun almindeligt weekendsamvær.

Har han ret til at holde ferie med børnene?

Svar: 

Nej. Udgangspunktet er, at jeres aftale gælder, indtil der indgås ny afgørelse, eller der træffes afgørelse om spørgsmålet. Derfor har han ikke ret til feriesamvær, hvis i ikke kan blive enige om det. Hans weekendsamvær fortsætter gennem ferien, medmindre du som bopælsforælder varsler ferie i nogle af hans weekender. Far kan starte en sag ved Familieretshuset, hvor han anmoder om at samværsordningen ændres, således han får feriesamvær. 

Spørgsmål 4

Mine børns mor vil ikke udlevere deres pas når de skal på samvær hos mig. Hvad skal jeg gøre?

Svar: 

Et pas er et personligt dokument, det tilhører barnet. Derfor er udgangspunktet at et pas følger barnet, ligesom barnets sygesikringsbevis skal gøre. I praksis har passet jo kun betydning, hvis du som forældre skal uden for landets grænser, typisk i forbindelse med ferier, men også hvis den står på en indkøbstur til Tyskland. Derfor skal passet med på samvær. 

Udleveres passet ikke sammen med barnet, så kan den forælder der ikke får passet udleveret anmode Fogedretten om bistand til at få dette udleveret. 

Spørgsmål 5

Mine børns far, har ansøgt om ændring af samvær. Familieretshuset har behandlet sagen, og har nu sendt den til Familieretten. Han har tidligere haft et misbrug, men jeg ved ikke om han stadig har det. Han mødte ikke op til møde i Familieretshuset, men skrev han fastholdt sin ansøgning.

Hvad sker der, hvis han ikke møder op til retssagen i Familieretten?

Svar: 

Udgangspunktet er, at udebliver man fra et retsmøde, så kan sagen afgøres uden ens tilstedeværelse. Undtagelsen er, hvis man har det man kalder lovligt forfald. Det kan være man bliver syg på dagen, eller kører galt på vej til Retten. Det skal dokumenteres med lægeattest på blanket som domstolene har udarbejdet. Den findes på www.domstol.dk. Er der lovligt forfald, bliver sagen gennemført en anden dag.

Det er min erfaring fra mange sager rundt om i landets retskredse er, at retterne - i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær - hører forklaringen fra den forælder der er dukket op, sammenholder den med sagens øvrige oplysninger. Herefter er det gængs procedure, at den fremmødtes forklaring bliver noteret i en retsbog, som bliver offentliggjort på www.minretssag.dk hvorefter den udeblevne får en ganske kort frist til at komme med bemærkninger til forklaringen og til udeblivelsen. Herefter afsiges der typisk dom på det foreliggende grundlag som det kaldes.

Det siger sig selv, at man ikke står særlig godt som forælder i en samværssag, hvis man ikke møder op til det retsmøde, hvor ens ansøgning skal behandles.

Spørgsmål 6

Jeg skal i Familieretshuset omkring samvær. Jeg har hørt om forskellige ordninger, blandt andet 11/3 og 10/4. Kan I forklare forskellen?

Svar: 

I princippet findes der et utal af ordninger. I en 10/4-ordning har samværsforælderen 4 overnatninger på en 14-dages periode, og de sidste 10 nætter er så hos bopælsforælderen. I det familieretlige system tæller vi nætterne, og en klassisk 10/4-ordning vil typisk løbe fra torsdag eftermiddag, eksempelvis med afhentning fra skole eller institution til mandag morgen, hvor der afleveres i skole eller institution.

Er der tale om 11/3, så er det typisk fra fredag til mandag og så fremdeles. Men de ”klassiske” ordninger der anvendes er 12/2, 11/3, 10/4, 9/5, 8/6 og 7/7, hvor det sidste tal er det antal nætter barnet sover hos samværsforælderen på en 14-dages periode.

I særlige tilfælde, anvendes i stedet en 28-dages periode, dette er særligt ved søfolk, eller folk der arbejder offshore, hvor man er hjemmefra i længere perioder. Her kan der tales om eksempelvis 21/7-ordninger eller 24/4-ordninger. Igen er det sidste tal det antal nætter barnet sover hos samværsforælderen, men denne gang på en 28-dages periode.

Spørgsmål 7

Jeg er alenefar til to børn på 5 og 8 år. De ser deres mor hver anden weekend - efter hendes ønske om samvær.

mor deltager ikke skolearrangementer, møder i børnehaven, eller i skolen, og deltager ikke til lægesamtaler vores søn går til, i forbindelse med en udredning. Hun passer ikke børnene når de er syge, og kommunikerer ikke med skolen via Aula.

Kan jeg søge den fulde forældremyndighed? Det presser mig, at hun ikke er deltagende, men at andre forlanger jeg SKAL indhente hendes samtykke.

Svar: 

Udgangspunktet i Forældreansvarsloven er, at forældre har fælles forældremyndighed. Der skal efter lovgivningen og praksis fra domstolene ret meget til, før domstolene finder samarbejdet mellem forældrene så dårligt, at de vælger at ophæve den fælles forældremyndighed, og tillægge den ene part den alene.

Konkret ud fra spørgsmålet, så er din ”irritation” ikke helt nok, det kræver at der er uenighed imellem jer, eksempelvis om udredningen af jeres søn. Hvis hun samtykker straks hun bliver spurgt om eksempelvis skoleskift, udstedelse af pas, medicinsk behandling eller andre vigtige beslutninger der kræver samtykke, så er det min opfattelse, at kriterierne for du kan få fuld forældremyndighed ikke er opfyldt.

Spørgsmål 8

Mine børns far, nægter at passe børnene når de er syge. Det er altid mig, der skal tage barns 1. sygedag, og også de følgende. Kan jeg tvinge ham til at hjælpe til?

Svar: 

Han har ”ansvaret” når han har samvær. Hvis han har hver anden weekend, altså fra fredag til søndag. Så starter samværet på det tidspunkt det er aftalt, eller det tidspunkt der fremgår i Familieretshusets afgørelse eller i dommen.

Lovgivningen er ikke helt klar, på lige præcis dette område, men du kan ikke tvinge ham til at tage fri fredag, hvis han først skal afhente efter institution/skole. Hvis samværet slutter søndag, og barnet er sygt mandag, så er det dig der skal tage 1. sygedag. Slutter samværet mandag med aflevering i institution/skole, så vil det også være dig der skal sørge for pasning.

Har du brug for hjælp?

Første henvendelse er gratis

Vi svarer som regel inden for 48 timer. Ved akut brug for hjælp bedes du ringe på 20 45 55 85